Yurkov D.I.

Shegirov A.A.

Shabalov S.A.

Khudaykulov Akhmetzhan Makhmutzhanovich 2015 coach

Trofimov O.Yu.

Rybalkina T.G.

Psarev O.V.

Nuftiev M.M.

Kurmanov A.E.

Ivanova N.V.

Grebenyuk Alexandra Olegovna (second goalkeeping coach)

Vakulchuk S.Yu.

Borshchevsky R.A.

Akimov R.V.